Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020

Gmina Kępice otrzymała  100% wsparcie finansowe w wysokości 56.832,75zł na realizację Programu  ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019 - 2020’’ finansowanego ze środków  Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Program realizowany będzie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępicach w okresie od marca 2020r. do grudnia 2020r.

Program ma na celu:

 • wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych;
 • możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym;
 • ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
 • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.

Adresaci Programu:

Pełnoletnie osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172)  albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych.

WAŻNE: W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a także usługi, o których mowa w Programach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” oraz „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na:  

 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne,
 • gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.),
 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne,
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
 • załatwieniu spraw urzędowych,
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
 • korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

Usługi osobistego asystenta mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu w godz. 7:00 – 22:00 w maksymalnej liczbie 30 godzin w miesiącu na jedną osobę.

Koszty usługi osobistego asystenta są bezpłatne. Będą pokryte ze środków przyznanych z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Osoby chętne do skorzystania z usług asystenta osobistego powinny wypełnić kartę zgłoszenia oraz ankietę (dostępne do pobrania poniżej) i dostarczyć je do siedziby OPS ul. Niepodległości 6 w Kępicach pokój 116 .
Nabór zgłoszeń prowadzony w trybie ciągłym do wyczerpania limitu miejsc.

Usługi asystenta mogą świadczyć:

 • osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;
 • osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Szczegółowych informacji na temat Programu udziela pani Katarzyna Anfolecka – lider ds. usług socjalnych w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Niepodległości 6 w Kępicach pok. 114 lub pod numer tel. 59 857 63 59 wew.21

PLIKI DO POBRANIA

Karta_zgłoszenia_do_Programu_Asystent_osobisty_osoby_niepełnosprawnej.pdf

Ankieta_potrzeb_osoby_niepełnosprawnej.pdf

Nabór_osób_chętnych_do_świadczenia_usług_osobistego_asystenta_dla_osoby_niepełnosprawnej.pdf

Ankieta_dla_osoby_chętnej_pełnić_funkcję_asystenta_osoby_niepełnosprawnej.pdf