SPRAWNIEJ I LEPIEJ LOGO

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Kępicach przy ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice, działając na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579.) zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o szacunkowej wartości zamówienia wyrażonej w złotych powyżej 1 tys. euro do 8 tys. Euro, opracowania „Strategii rozwoju OPS Kępice” oraz dokumentów wewnętrznych ośrodka tj. nowa struktura organizacyjna wraz ze schematem, regulamin organizacyjny ośrodka.

WIĘCEJ