Kępice, dnia 05.12.2018r.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach z siedzibą przy ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice, ogłasza nabór kandydatów na stanowisko - asystent rodziny.

 1. Wymiar czasu pracy: pełen etat, zadaniowy czas pracy (oznacza pracę w godzinach przedpołudniowych, popołudniowych i wieczornych oraz w dni ustawowo wolne od pracy, również w weekendy), na umowę o pracę na zastępstwo.
 2. Asystentem rodziny może zostać osoba, która:
 1. Posiada obywatelstwo polskie.
 2. Posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki rodzinie lub praca socjalna.
 3. Wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art.12 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1769 ze zm.) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.
 4. Nie jest i nie był/była pozbawiony/a/ władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu/jej zawieszona ani ograniczona.
 5. Wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na niego/nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 6. Nie był/była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 8. Posiada umiejętność podejmowania decyzji.
 9. Ma poczucie odpowiedzialności.
 10. Stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 11. Posiada prawo jazdy kategorii B

III. Preferowane cechy osobowości

 1. Komunikatywność.
 2. Umiejętność rozwiązywania problemów.
 3. Odporność na stres.
 4. Odpowiedzialność.
 5. Sumienność.

IV. Zakres obowiązków na stanowisku objętym naborem:

 1. Diagnozowanie warunków życia i potrzeb rodzin zamieszkałych na terenie działania i ustalanie planów pracy z rodziną przy wykorzystaniu możliwości klientów, ich otoczenia i organizacji działających w zakresie pomocy społecznej.
 2. Świadczenie usług asystenta w zakresie dostosowanym do indywidualnych potrzeb osób i rodzin, a w szczególności: wspieranie i aktywizacja rodzin poprzez konsultacje i działania o charakterze edukacyjnym, w zakresie prawidłowego wychowania i opieki nad dziećmi (budowanie prawidłowych więzi między członkami rodziny, rozwijanie umiejętności wychowawczych, organizowanie wolnego czasu dzieciom), gospodarowania budżetem domowym (planowania i monitorowania wydatków, oszczędnego gospodarowania mediami), dbania o zdrowie (higiena, pielęgnacja, prawidłowe odżywianie), wykonywania prac na rzecz domu oraz ich podziału na członków rodziny, usamodzielniania się poprzez uzupełnianie wykształcenia i podjęcie pracy, dbałości o edukację i rozwój dzieci.
 3. Pozyskiwania usług na rzecz domu i rodziny (związanych m.in. z załatwianiem spraw urzędowych, poszukiwaniem pracy, kontaktów ze szkołą, przedszkolem).
 4. Propagowanie wzorców prawidłowego funkcjonowania społecznego – edukacji rodziny w zakresie obowiązujących norm współżycia społecznego.
 5. Pomoc w nawiązywaniu i rozszerzaniu kontaktów interpersonalnych.
 6. Stymulowanie aktywizacji społecznej rodziny.
 7. Pomoc w innych sprawach zgłoszonych przez osoby objęte wsparciem wynikające z ich indywidualnych potrzeb.
 8. Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządu terytorialnego, instytucjami i organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami i specjalistami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.
 9. Współpraca z pracownikami socjalnymi w zakresie podjętej pracy z rodziną i pomocy w rozwiązywaniu jej problemów.
 10. Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin.
 11. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną i sporządzanie okresowych raportów z zakresu realizacji powierzonych działań.
 12. Rozliczanie kosztów pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.
 13. Koordynowanie dostępu do poradnictwa w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę, tj. w zakresie przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka, wsparcia psychologicznego, pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych, dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej udzielanej rodzinom określonym w ustawie z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

V. Wymagane dokumenty:

 1. cv, list motywacyjny, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (tylko związane z pomocą społeczną, z asystentem rodziny itp.),
 2. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na wskazanym stanowisku oraz oświadczenia z pkt II podpunkt 4, 5, 6.

VI. Dodatkowe informacje:

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach w godzinach pracy Ośrodka tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 w terminie do 31.12.2018r. do godziny 14.30.
 2. Dodatkowe informacje o naborze na stanowisko można uzyskać pod numerem telefonu 59 8576359,
 3. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,
 4. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach oraz BIP UM Kępice.

Oferowane stanowisko pracy nie jest stanowiskiem urzędniczym w związku z czym nie ma zastosowania procedura naboru i rozstrzygnięcia konkursowego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: CV, list motywacyjny, powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101,poz. 926 z późn. zm.)”.