OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR PGD/OPSKEPICE/002
POSTĘPOWANIE PROWADZONE NA PODSTAWIE art. 138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA USŁUGI SPOŁECZNE,

KTÓRYCH WARTOŚĆ JEST MNIEJSZA NIŻ KWOTY OKREŚLONE w art. 138g ust. 1
na dostawy posiłków do szkół Gminy Kępice w 2018 roku.