• 08.06.2022R. - OD GODZ 08.30 DO  GODZ 13.00
  • 15.06.2022R. - OD GODZ 08.30 DO  GODZ 15.00
  • 22.06.2022R. - OD GODZ 08.30 DO  GODZ 14.00