Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego w OPS w Kępicach w pełnym wymiarze czasu pracy.

 1. Wymagania niezbędne:

 • Obywatelstwo polskie;
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych;
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownik socjalny;
 • Niekaralność prawomocnym wyrokiem za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu , obrotowi gospodarczemu , przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorząd terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.
 • Znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych;
 • Umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy,
 • Samodzielność, komunikatywność, odporność na stres, odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań.
 • Umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków;
 • Mile widziane doświadczenie w pracy pracownika socjalnego;
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B;
 • III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • Świadczenie pracy socjalnej z wykorzystaniem dostępnych metod, technik i środków,
 • Rozeznanie sytuacji życiowej oraz potrzeb osób i rodzin dla celów pomocy społecznej przeprowadzanie wywiadów środowiskowych,
 • Przygotowanie i realizacja kontraktów socjalnych,
 • Współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi mające na celu rozwijanie w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów,
 • Prowadzenie pracy socjalnej przy współpracy z organizacjami , instytucjami i innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczaniu skutków negatywnych zjawisk społecznych , w tym zjawiska wykluczenia społecznego,
 • Realizowanie działań na rzecz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
 • Udział w pracy Zespołu Interdyscyplinarnego,
 • Współpraca z działem świadczeń rodzinnych i funduszem alimentacyjnym,
 • Diagnozowanie , analizowanie i ocenianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej ,
 • Opracowywanie sprawozdań i informacji o realizowanych działaniach ,
 • Udzielenie informacji organom, instytucjom, osobom fizycznym w oparciu o obowiązujący stan prawny,
 • Obsługa programu komputerowego „POMOST”,
 • Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących poziom kwalifikacji,
 • Uczestniczenie w działaniach ops w realizacji programów i projektów pomocy społecznej,
 • Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • Realizowanie innych zadań należących do kompetencji pracownika socjalnego,
 • Praca w miejscu oraz na terenie miasta i gminy Kępice.
 1. Wymagane dokumenty:
 • CV,
 • List motywacyjny,
 • Kserokopie świadectw pracy, dyplomów, zaświadczeń i dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 • Oświadczenie o treści : „posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych, nie byłam(byłem) karana (karany) za przestępstwo popełnione umyślnie”,
 • Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego.
 • Oświadczenie o niekaralności.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści
  „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji’.

Dokumenty należy składać osobiście  lub przesłać na adres : Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępicach, 77-230 Kępice, ul. Niepodległości 6 w zaklejonej kopercie z dopiskiem:
 „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego” w  terminie do 30.10.2018r. do godz. 14.00
Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych, nie będą informowane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej w siedzibie OPS w Kępicach  oraz na stronie internetowej Ośrodka.