Kępice, dnia 05.12.2018r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach poszukuje fizjoterapeuty oraz logopedy do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych wobec dzieci z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Kępice.

 1. Charakter umowy: umowa zlecenia, umowa o świadczenie usług.
 2. Okres obowiązywania umowy: od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
 3. III. Ogólny zakres wykonywanych czynności :

 

 • W zakresie zadań logopedycznych (ok 5 godzin zegarowych zajęć tygodniowo) m.in.;
 1. Prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłową mowę i doskonalących mowę już ukształtowaną
 2. Prowadzenie ćwiczeń usprawniających aparat artykulacyjny
 3. Usprawnianie funkcji oddechowo – fonacyjnych
 4. Usprawnianie słuchu fonematycznego
 5. Usprawnianie analizy i syntezy słuchowej
 6. Usprawnianie analizatora wzrokowego
 7. Wzbogacanie słownictwa czynnego i biernego
 8. Rozwijane komunikacji językowej poprzez usprawnianie funkcji mowy
 9. Kształtowanie umiejętności wypowiadania się, wyrównywanie opóźnień mowy, korygowanie wad wymowy
 10. Stymulowanie rozwoju poznawczo- językowego
 11. Usprawnianie procesów wzrokowo- ruchowo- słuchowych
 12. Wyrównywanie dysharmonii w przypadku zaburzeń koordynacyjnych
 13. Udzielanie porad i wskazówek rodzicom w celu uzyskania lepszych efektów terapii
 • W zakresie zajęć rehabilitacyjnych (ok 5 godzin zegarowych zajęć tygodniowo) -rehabilitacja ruchowa i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nie objętym przepisami ustawy z dnia 27sierpnia 2007r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 1. Niezbędne wymagania:
 1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu fizjoterapeuty dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi, oraz posiadanie co najmniej półrocznego stażu w jednej z następujących jednostek:
 2. szpitalu psychiatrycznym,
 3. jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 4. placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,
 5. ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym,
 6. zakładzie rehabilitacji,
 7. innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, lub posiadanie dokumentów potwierdzających zdobywanie lub podnoszenie ww. kwalifikacji zawodowych oraz posiadanie co najmniej rocznego stażu pracy w ww. jednostkach.
 8. Posiadanie przeszkolenia i doświadczenia w zakresie:
 9. umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań,
 10. organizowania i prowadzenie rehabilitacji indywidualnej,
 11. ścisłe przestrzeganie zaleceń lekarza dotyczących rehabilitacji oraz prowadzenie potrzebnej dokumentacji, rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu dziecka
 12. współpraca z rodzicami, udzielanie rodzicom instruktażu prowadzenia ćwiczeń
 13. współdziałanie z innymi specjalistami ,rozpoznawanie przyczyn trudności, podejmowanie środków zaradczych, udzielanie pomocy w codziennej sytuacji życiowej oraz opracowywanie diagnoz i indywidualnych planów pracy.
 14. nieposzlakowana opinia.
 15. pełna zdolność do czynności prawnych.
 16. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 1. Wymagania dodatkowe:
 1. Umiejętność skutecznego komunikowania się.
 2. Umiejętności organizowania pracy w miejscu zamieszkania klienta.
 3. Spostrzegawczość, podzielność uwagi.
 4. Zrównoważenie emocjonalne.
 5. Odporność na trudne sytuacje i stres.
 1. Oferta powinna zawierać:
 1. Ofertę cenową za wykonywanie jednej godziny zegarowej specjalistycznych usług opiekuńczych zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV).
 3. Kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie.
 4. Ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy.
 5. Oświadczenie wykonawcy, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Oświadczenie wykonawcy, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby rekrutacji danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm).
 8. W przypadku posiadania kwalifikacji innych niż określone w niezbędnych wymaganiach tj. inny zawód dający wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć specjalistyczne usługi opiekuńcze należy przedłożyć suplement określający ramy programowe kształcenia.

Komplet dokumentów należy składać osobiście, przesłać pocztą tradycyjną, za pośrednictwem kuriera lub e- mailem (decyduje data wpływu) do dnia 21 grudnia 2018 r. do godz. 14.00 na adres:   Ośrodek Pomocy Społecznej 77-230 Kępice, ul. Niepodległości 6, e-mail- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. z dopiskiem „Specjalistyczne usługi opiekuńcze”.

Załącznik_Nr_1- formularz ofertowy.docx