Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępicach rozpoczyna realizację projektu „Sprawniej i lepiej. Modernizacja organizacyjna OPS w Kępicach”

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Numer i nazwa Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Numer i nazwa Działania: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna

Okres realizacji: od 01.03.2018 do 31.07.2019 r.

Celem głównym projektu jest wysoka jakość usług świadczonych przez OPS Kępice na rzecz osób zgłaszających się do ośrodka, poprzez wdrożenie usprawnień organizacyjnych, przy jednoczesnym rozwoju pracy socjalnej oraz usług socjalnych. Zaplanowano kompleksowe wsparcie jednostki OPS we wdrożeniu nowej struktury organizacyjnej, poprzez zmianę sposobu i organizacji pracy zatrudnionych osób z naciskiem na wykonanie pracy socjalnej oraz innych usług. By osiągnąć założone cele w ramach projektu zaplanowano następujące działania :

  1. 1. Opracowanie "Strategii Rozwoju OPS w Kępicach" oraz dokumentów wewnętrznych ośrodka,
  2. 2. Przeprowadzenie szkoleń grupowych i doradztwa stanowiskowego dla pracowników,
  3. 3. Doposażenie OPS w mobilny sprzęt,
  4. 4. Remont pomieszczenia OPS w celu utworzenia pokoju doradztwa indywidualnego,

5.Wprowadzenie nowych usług - dyżur telefoniczny w weekendy oraz dyżurów na świetlicach wiejskich.

Kwota dofinansowania: 367 290,00 zł

SPRAWNIEJ I LEPIEJ LOGO