Dział pomocy społecznej realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej takiej jak:

  • przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń (np. zasiłki stałe, zasiłki okresowe, zasiłki celowe),
  • praca socjalna (w tym pomoc w załatwieniu spraw urzędowych, poradnictwo),
  • organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych,
  • zapewnienie schronienia osobom bezdomnym,
  • kierowanie osób tego wymagających do ośrodków wsparcia, domów pomocy społeczne, schronisk i noclegowni dla bezdomnych,
  • dożywianie,
  • sprawienie pogrzebu,
  • opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
  • wypłacanie wynagrodzeń za sprawowanie opieki,
  • przyznawanie prawa do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej.

Do uzyskania pomocy finansowej niezbędne są zaświadczenia o osiągniętych przychodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, pomniejszonych o obciążenia podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne, kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. Do uzyskania pomocy w formie pracy socjalnej nie są wymagane żadne dokumenty. Wnioski o pomoc można składać ustnie, jak również pisemnie ( w formie opisu swojej sytuacji rodzinnej i socjalno-bytowej). Podania o pomoc finansową są rozpatrywane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku.
Odwołania od decyzji administracyjnych można składać w terminie 14 dni od jej otrzymania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku  za pośrednictwem Kierownika OPS.

KADRA