Stypendia szkolne

Stypendium szkolne przyznawane jest uczniom i słuchaczom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, która nie może zostać przekroczona, wynika z ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r .Nr 930 z późniejszymi zmianami) i wynosi 600,00 zł netto na osobę w rodzinie,

Pod uwagę brany jest dochód netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wniosek jest składany, a w sytuacji, gdy dochód ten jest utracony, również z miesiąca składania wniosku. Aby ubiegać się o stypendium należy złożyć w terminie prawidłowo wypełniony wniosek wraz z kompletem dokumentów potwierdzających wysokość dochodu.

Pomoc materialna porzyznawana jest na wniosek:

  1. rodziców/opiekunów prawnych albo pełnoletniego ucznia
  2. odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym

Wniosek o stypendium dla ucznia powinien zostać złożony do 15 września, słuchacz kolegium składa wniosek do 15 października.

Stypendia szkolne są przekazywane na cele szczegółowo określone, w formie rzeczowej obejmującej dofinansowania opłat związanych z pobieraniem nauki ponoszonych przez uprawnionego lub refundacji kosztów związanych z pobieraniem nauki.

Stypendia szkolne mogą być przekazywane na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów:

  • zakupu podręczników do nauki i innych przyborów szkolnych, odzieży i obuwia wymaganych przez szkołę ( sportowa, galowa),
  • opłat związanych z udziałem w zajęciach edukacyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych, w tym wyrównawczych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych,
  • kosztów transportu środkami komunikacji publicznej uczniów, których droga z domu do szkoły nie przekracza odległości określonych w art. 17 ust.2 pkt1 i 2 ustawy o systemie oświaty,
  • innych opłat związanych z pobieraniem nauki.

Stypendium realizowane jest na zasadzie całkowitej lub częściowej refundacji poniesionych wydatków związanych z procesem edukacyjnym ucznia, na podstawie rachunków imiennych lub faktur wystawionych na osobę, która otrzymała decyzję o przyznaniu stypendium.

Stypendium szkolne nie przysługuje:

- dzieciom, które realizują roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne,

- uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Kępice.

Pouczenie:

  • Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego (art. 90 o ust. 1 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991r.)
  • Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego (art. 90 o ust. 4 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991r.)
  • Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 90 o ust. 5 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991r.)
  • Na podstawie art. 233 kodeksu karnego (kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3).

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.60 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.),
3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.)
4. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 ze zm.),
5. Uchwała nr XXXI/278/2017 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28.IX.2017r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kępice.

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (np. powódź, pożar, śmierć rodzica itp.). Może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składa się  w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.