ZASIŁEK RODZINNY

 

Kto może otrzymać zasiłek rodzinny ?

  • W okresie zasiłkowym należy wykazać dochody za rok poprzedzający okres zasiłkowy uwzględniając zmiany wysokości dochodów członków rodziny.  Zasiłek rodzinny przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę nie przekracza 674 złotych lub 764 złotych (w rodzinie z dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności).
  • Uprawnionym wnioskodawcą jest rodzic; prawny lub faktyczny opiekun dziecka.
  • O przyznanie zasiłku może zwrócić się także pełnoletnia osoba ucząca się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 24 roku życia, jeśli nie pozostaje na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony.

ZASADY LICZENIA DOCHODÓW

Od czego zależy przyznanie zasiłku rodzinnego?

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

  1. 18 roku życia  lub
  2. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo
  3. 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

  1. dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim
  2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo-wychowawcza, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy oraz szkoła wojskowa lub inna zapewniająca nieodpłatnie pełne utrzymanie) lub w rodzinie zastępczej
  3. osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie
  4. pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko
  5. osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba, że:
    • rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
    • ojciec dziecka jest nieznany
    • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone
    • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.
  6. członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba, że przepisy unijne mówią inaczej.

Zasiłek rodzinny wynosi miesięcznie:

  • 95 złotych na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
  • 124 złotych na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
  • 135 złotych na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Jak jest przyznawany zasiłek rodzinny?

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przyznaje się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego lub do miesiąca, w którym uprawnione dziecko kończy 18/21/24 lata lub do miesiąca ukończenia nauki przez pełnoletnie dziecko.

Co powoduje wstrzymanie wypłaty zasiłku rodzinnego?

Wypłata zasiłku rodzinnego zostaje wstrzymana w sytuacji, gdy:

  • wnioskodawca odmówi udzielenia lub nie udzieli w wyznaczonym  terminie, wyjaśnień co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych.
  • wnioskodawca nie podejmuje świadczeń rodzinnych przez trzy kolejne miesiące kalendarzowe.

DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO
Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego na to dziecko.

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
Od czego zależy przyznanie dodatku?
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przysługuje na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:

  • do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;
  • powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wysokość dodatku
Dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości 90 złotych miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia lub 110 złotych miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
Od czego zależy przyznanie dodatku?
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje osobie, która jest uprawniona do urlopu wychowawczego na to dziecko i dziecko przebywa pod faktyczną opieką tej osoby, przez okres:

  1. 24 miesięcy kalendarzowych
  2. 36 miesięcy kalendarzowych, jeśli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;
  3. 72 miesięcy kalendarzowych, jeśli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego nie przysługuje, jeżeli:

  1. osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba, że;
    • rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
    • ojciec dziecka jest nieznany,
    • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
    • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
  2. bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy 
  3. podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
  4. dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej, oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem
  5. w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego.

Wysokość dodatku 400 zł miesięcznie (zmiana przepisów - dodatek przysługuje w kwocie 400 złotych niezależnie od liczby dzieci pozostających pod opieką)

Jak jest przyznawany dodatek?
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przyznaje się, począwszy od pierwszego dnia miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami lub od dnia przyznania urlopu wychowawczego do końca okresu zasiłkowego lub do dnia przyznania urlopu wychowawczego lub do dnia, w którym upływa 24, 36 lub 72 miesięczny okres jego pobierania.

Dodatek przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 dodatku miesięcznego za każdy dzień. Kwotę dodatku przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Wymagane dokumenty:
1) zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;

2) zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym;

UWAGA!
W oświadczeniach, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wnioskodawca winien zawrzeć klauzulę następującej treści: ”Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na częściowe pokrycie wydatków związanych z dojazdami do miejscu nauki)
Od czego zależy przyznanie dodatku?
Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

Wysokość dodatku wynosi 69 zł miesięcznie.

Jak jest wypłacany dodatek?
Dodatek przyznaje się na okres od września do czerwca, (ale nie wcześniej niż od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożono wniosek).

Aby otrzymać w/w dodatek we wrześniu i październiku koniecznym będzie złożenie we wrześniu wniosku o wypłatę dodatku.

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscu nauki)
Od czego zależy przyznanie dodatku?
Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

Wysokość dodatku wynosi 113 zł miesięcznie.

Dodatek przyznaje się na okres od września do czerwca, (ale nie wcześniej niż od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożono wniosek). 

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
Od czego zależy przyznanie dodatku?
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje, na dziecko rozpoczynające rok szkolny lub roczne przygotowanie przedszkolne.
Dodatek przysługuje rz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego lub rocznego przygotowania przedszkolnego w wysokości 100 złotych na dziecko.

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
Kto może otrzymać dodatek?
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu lub opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:

  • drugi z rodziców dziecka nie żyje,
  • ojciec dziecka jest nieznany,
  • powództwo o ustalenie świadczeń alimentacyjnych od drugiego z rodziców zostało oddalone.

Wysokość dodatku
Wysokość dodatku to 193 złotych miesięcznie na dziecko nie więcej jednak niż 273 złotych na wszystkie dzieci, a na dziecko niepełnosprawne, (które posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności) 386 złotych miesięcznie, nie więcej jednak niż 546 złotych na wszystkie dzieci.

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

  • Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka.;
  • dodatek przysługuje opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka;
  • dodatek przysługuje, po przedstawieniu  zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia wystawionego przez położną, potwierdzającego  pozostawanie pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu;
  • dodatek nie przysługuje jeśli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone na rzecz danego dziecka od jego rodzica świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd

Świadczenia zdrowotne powinny być udzielane kobiecie w ciąży co najmniej raz w każdym trymestrze ciąży.

Obowiązek dostarczenia zaświadczenia nie dotyczy opiekunów prawnych i faktycznych dziecka a także osób, które przysposobiły dziecko.

UWAGA !!
Zaświadczenie może być potwierdzone przez każdego lekarza bez względu na specjalizację, który na podstawie dostępnej dokumentacji potwierdzi pozostawanie kobiety w ciąży pod opieką lekarską (może to być m.in. karta przebiegu ciąży, dokumentacja medyczna znajdująca się w placówce opieki zdrowotnej, w której zarejestrowana jest kobieta, bądź dokumentacja medyczna przedstawiona przez ciężarną, która przebywała w innej części kraju lub za granicą.

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka wynosi 1000 zł.

Dodatek wypłacany jest jednorazowo.

Ważne! We wniosku musi być wpisany PESEL dziecka

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego na to dziecko.

Od czego zależy przyznanie dodatku?
Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje, na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Wysokość dodatku
Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wynosi 95 zł miesięcznie na każde uprawnione dziecko.

Jak jest wypłacany dodatek?
Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przyznaje się na okres przyznania zasiłku rodzinnego.

KADRA