W dniach : 29.04.2019r - 30.04.2019r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępicach będzie wydawał artykuły spożywcze w ramach zawartej umowy z Bankiem Żywności w Słupsku na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2018.

Warunkiem otrzymania pomocy żywnościowej jest określone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj. :

  • spełnienie kryterium określonego w art. 7 Ustawy o pomocy społecznej z dnia  12.03.2004r. z późn. zm. – Pomocy społecznej udziela się z osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężej choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizmu lub narkomanii; zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; klęski żywiołowej lub ekologicznej.
  • dochód nie może przekroczyć 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej  i 1056 zł dla osoby w rodzinie.

Artykuły wydawane będą w budynku Szkoły Podstawowej im. ppor. Tadeusza Bielaka w Kępicach przy ulicy Szkolnej 1, w godzinach od 8:00 do 13:30 po uprzednim zgłoszeniu się po skierowanie do pracownika socjalnego. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni tut. Ośrodka pod numerem tel. (59) 857-63-59.

Osoby najbardziej potrzebujące mają możliwość składania skarg dotyczących sposobu realizacji dystrybucji artykułów spożywczych do Banku Żywności w Słupsku ul. Słoneczna 16E, 76 – 200 Słupsk lub Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.

 

POPZ