1. 17.01.2024R. - OD GODZ 09.00 DO  GODZ 14.30
  2. 24.01.2024R. - OD GODZ 09.00 DO  GODZ 14.30
  3. 31.01.2024R. - OD GODZ 09.00 DO  GODZ 15.00