Kępice, dnia 07.03.2017r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Prowadzone na podstawie Zasady konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępicach

ul. Niepodległości 6

77-230 Kępice

tel. (59) 857 63 59

fax. (59) 857 66 24

http://www.opskepice.pl/

 1. Tryb udzielenie zamówienia publicznego:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Nazwa: Kod CPV:

Usługi szkolenia: 80.50.00.00-9

Usługi doradztwa: 85.31.23.20-8

Usługi psychiatryczne lub psychologiczne: 85.12.12.70-6

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć w ramach projektu pn. ,,Aktywność szansą na pracę - CIS w Kępicach wspiera zatrudnienie" dla 10 osób bezrobotnych, zakwalifikowanych do III profilu pomocy, zamieszkałych na terenie gminy Kępice, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, z podziałem na następujące części:

Części zamówienia:

W ramach Programu Aktywizacja i Integracja - dla 1 grupy 10 osób bezrobotnych z III profilu w okresie od kwietnia 2017 r.:

Część 1. Doradztwo zawodowe - zajęcia grupowe z doradcą zawodowym, 30 godzin (6 sesji x 5 godzin), w dniach: 03-04.04.2017, 10-11.04.2017, 18-19.04.2017, Celem warsztatów będzie zapoznanie uczestników projektu z możliwościami powrotu na rynek pracy - z aktywnymi formami poszukiwania pracy, pomoc w określeniu indywidualnych celów zawodowych i barier uniemożliwiających ich realizację. Podczas warsztatów omawiane będą wybrane zagadnienia z rynku pracy i aktywnego poszukiwania zatrudnienia (internet, pośrednictwo pracy, praca w kraju, za granicą itp.). Uczestnicy dowiedzą się o możliwościach rozwoju zawodowego – szkolenia, dalsza edukacja, przekwalifikowanie, możliwość samozatrudnienia.

Wymagania dotyczące trenera: doradca zawodowy (dyplom/certyfikat poświadczający uprawnienia, min. 2-letnie doświadczenie w pracy jako doradca).

Część 2. Warsztaty psychologiczne indywidualne, 50 godzin (5 godzin/osobę, maksymalnie 2 godziny dziennie na osobę), w okresie 16-17.05.2017, 22-24.05. Celem warsztatów będzie wzmocnienie indywidualne uczestników projektu w zakresie ich wiary we własne siły, wsparcie uczestników w pracy nad sobą, pomoc psychologiczna w zakresie problemów związanych z pokonywaniem codziennych problemów. Ponadto warsztaty indywidualne mają rozpoznać ewentualne problemy uczestników, nad którymi będą oni pracowali w toku realizacji projektu.

Wymagania dotyczące trenera: wykształcenie wyższe psychologiczne (dyplom poświadczający uprawnienia, min. 2-letnie doświadczenie w pracy jako psycholog.

Część 3. Warsztaty psychologiczne - grupowe zajęcia z psychologiem, 20 godzin (4 sesje x 5 h), w okresie 02.05.2017, 08-09.05.2017, 15.05.2017 r.

Celem warsztatów będzie wzmocnienie psychologiczne uczestników, podniesienie ich samooceny i wiary w siebie. W ramach warsztatów zaplanowano trening motywacyjny: poznanie mocnych i słabych stron, podniesienie skuteczności w funkcjonowaniu społecznym, nabycie umiejętności budowania własnego – pozytywnego obrazu. Uczestnicy dokonają analizy własnych zasobów, uruchomią motywację wewnętrzną. Warsztaty prowadzone będą metodami aktywnymi, wykorzystującymi zaangażowanie uczestników, wprowadzone będą elementy dramy, mini wykładu, pracy grupowej.

Wymagania dotyczące trenera: wykształcenie wyższe psychologiczne (dyplom poświadczający uprawnienia, min. 2-letnie doświadczenie w pracy jako psycholog).

Część 4. Żyj zdrowo i aktywnie - zajęcia grupowe z dietetykiem, 15 godzin (3 sesje x 5 godzin), w okresie 24-25.04.2017 r., 01.05.2017 r.

Celem warsztatów będzie wykształcenie u uczestników prawidłowych postaw życiowych związanych ze zdrowym stylem życia - wskazanie na wagę zdrowego odżywiania się, higieny osobistej, aktywnego stylu życia (uprawianie sportu). Ponadto w ramach zajęć uczestnicy dowiedzą się, jakie są najpopularniejsze choroby związane z nieprawidłowym stylem życia - (otyłość, cukrzyca, nadciśnienie, nadwaga) oraz choroby cywilizacyjne.

Wymagania dotyczące trenera: wykształcenie - dietetyk (dyplom poświadczający uprawnienia, min. 2-letnie doświadczenie w pracy jako dietetyk (certyfikaty, referencje).

 • Osoby prowadzące zajęcia zobowiązane będą do przygotowania i przedłożenia koordynatorowi projektu konspektów z zajęć, wzoru materiałów szkoleniowych, a także sporządzenia i przekazania następujących dokumentów: dziennika zajęć (zajęcia grupowe), listy obecności prowadzonej na wszystkich zajęciach, protokołu odbioru godzin (ewidencji liczby godzin, zakresu wykonanych zadań) oraz końcowych indywidualnych opinii o uczestnikach (w przypadku warsztatów indywidualnych z psychologiem).

 • Godziny pracy osób prowadzących zajęcia w okresie realizacji zamówienia, bez względu na formę prawną nawiązania z nimi współpracy, łącznie z zadaniami w ramach projektu „Aktywność szansą na pracę - CIS w Kępicach wspiera zatrudnienie”, nie mogą przekroczyć 276 godzin miesięcznie.

 • OPS zapewnia salę wykładową na terenie Miasta Kępice (sala szkoleniowa w CIS w Kępicach, ul. M. Buczka 1) materiały szkoleniowe (markery, papier ksero, arkusze do flipcharta itp.) oraz poczęstunek dla uczestników/czek, a także materiały dla uczestników/czek tj. zeszyt, długopis. Istnieje możliwość powielenia materiałów szkoleniowych przez OPS w Kępicach w liczbie ustalonej z OPS w Kępicach. Materiały szkoleniowe przygotowane będą przez osoby prowadzące zajęcia.

 • Osoby prowadzące zajęcia we własnym zakresie ponoszą koszty związane z dojazdem do miejsca szkolenia oraz wyżywieniem.

 • Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie ofert oraz dołączenie do nich dokumentów wymienionych w pkt 6. niniejszego zapytania.

 • Osoby prowadzące zajęcia wpisywane będą do umowy zawieranej z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana. Zmiana umowy w tym zakresie dopuszczalna będzie pod warunkiem zapewnienia udziału innych osób z wykształceniem i doświadczeniem co najmniej jednakowym z tym, jakie posiadały osoby wskazane w ofercie jako prowadzące zajęcia.

3.Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

 • 1. Kryteriami oceny ofert są:

Nr

NAZWA KRYTERIUM

WAGA

(Wg)

1.

Cena

80%

2.

Przeprowadzone szkolenia dla grupy docelowej odpowiadającej niniejszemu zamówieniu

20%

2. Opis kryteriów

1) Cena:

 1. Maksymalna liczba punktów procentowych w kryterium CENA - 80 punktów,

 2. Cenę stanowi cena brutto za jedną godzinę prowadzenia zajęć w ramach określonej części, przez godzinę rozumie się godzinę szkoleniową tj. 45 minut,

 3. Ocena punktowa w ramach tego kryterium zostanie dokonana zgodnie z następującym wzorem:

C= (Cn/Cob) x 100 x 80%

Gdzie:

C- liczba punktów za kryterium cena,

Cn- cena najniższa z oferowanych,

Cob- cena oferty badanej

2) Przeprowadzone szkolenia dla grupy docelowej odpowiadającej niniejszemu zamówieniu:

Punkty przyznawane będą jeżeli osoba wyznaczona do realizacji zamówienia w okresie ostatnich 3 lat przed składaniem ofert przeprowadziła szkolenia dla grupy docelowej podobnej z niniejszym zamówieniem, co potwierdzi odpowiednimi dokumentami (np. certyfikaty, referencje). Punkty zostaną przyznane na zasadzie spełnia/ nie spełnia. Wykonawca, który wykaże, że przeprowadził takie szkolenia otrzyma 20 punktów, natomiast w przypadku nie wykazania przeprowadzenia szkoleń, nie zostaną przyznane punkty w niniejszym kryterium.

Zamawiający nie wyszczególnia rodzajów dokumentów jakie będą miały zostać złożone wraz z ofertą pozostawiając w tym zakresie dowolność z zastrzeżeniem, że będą one musiały potwierdzać jednoznacznie i bez wątpliwości, że osoby wskazane w ofercie spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz posiadają wpisane wykształcenie, kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe.

4. Warunki uczestnictwa w postępowaniu:

4.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby/firmy które posiadają wskazane kwalifikacje/dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą wskazane kwalifikacje:

- w zakresie części I 

1) doradca zawodowy - dyplom/certyfikat poświadczający uprawnienia,

2) min. 2-letnie doświadczenie w pracy jako doradca,

- w zakresie części II i III

1) wykształcenie wyższe psychologiczne – dyplom poświadczający uprawnienia,

2) min. 2-letnie doświadczenie w pracy jako psycholog

- w zakresie części IV

1) wykształcenie – dietetyk - dyplom poświadczający uprawnienia,

2) min. 2-letnie doświadczenie w pracy jako dietetyk (certyfikaty, referencje)

4.2 Jeden Wykonawca może złożyć ofertę na jedną część zamówienia, jak również dopuszcza się składanie ofert na kilka części zamówienia. Każda część oferty będzie oceniana osobno.

5. Wykluczenia

Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające
w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
  w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W związku z tym, że Zamawiający jest podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy PZP, nie dotyczy go wykazywanie powiązań, o których mowa powyżej.

6. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

- CV osób prowadzących zajęcia,

- dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie i kwalifikacje przez osoby mające prowadzić zajęcia (np. dyplom, zaświadczenie),

- dokumenty potwierdzające doświadczenie posiadane przez osoby mające prowadzić zajęcia (np. zaświadczenie, referencje),

- program zajęć (osobno do każdej części zamówienia) z podziałem godzinowym i tematycznym, przy czym podział godzinowy musi być zgodny z harmonogramem realizacji zamówienia, o którym mowa w pkt 2 niniejszego zapytania, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania,

- oryginał oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania. UWAGA! Oświadczenie musi być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy.

- oryginał oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów wykonania zadania, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. UWAGA! Oświadczenie musi zostać podpisane przez Wykonawcę oraz osoby mające prowadzić zajęcia.

- wykaz osób prowadzących zajęcia, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zapytania,

- dokument, z którego będzie wynikało prawo do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy (np. wydruk z KRS, wydruk z CEIDG, oryginał pełnomocnictwa lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważniony podmiot).

7. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

7.1 Obliczając cenę do wskazania w ofercie należy podać cenę brutto za jedną godzinę szkoleniową.

7.2 Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

7.3 Cena może być tylko jedna.

7.4 Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty.

7.5 Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny.

8. Opis sposobu przygotowania oferty:

8.1 Oferta winna być sporządzona zgodnie z formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. W przypadku złożenia oferty na innym druku oferta winna zawierać elementy składowe zawarte w formularzu oferty.

8.2 Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób:

,,Oferta na prowadzenie zajęć w ramach projektu "Aktywność szansą na pracę - CIS w Kępicach wspiera zatrudnienie"

9.Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:

9.1 Oferty można składać: osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną.

9.2 Ofertę można złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kępicach, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,w terminie do dnia 15.03.2017 r. do godz. 10:00.

9.3 Oferta złożona po wyznaczonym terminie nie będzie rozpatrywana.

9.4 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycje przed upływem terminu wyznaczonego na jej składanie.

10. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:

Aleksandra Christyniuk, tel. 59 857 66 21 wew. 63., e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

11. Dodatkowe informacje:

  1. Szczegółowe rozpoznanie tematu w zakresie przygotowania oferty leży po stronie oferentów, Wykonawca w ofercie winien przewidzieć i skalkulować wszystkie czynności niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia.

  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania lub unieważnienia jego wyniku bez podania przyczyny. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie z tytułu odwołania lub unieważnienia postępowania.

  3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za odebrany przedmiot umowy. Wynagrodzenie będzie płatne po doręczeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę faktur/rachunków wystawionych po protokolarnym odbiorze przedmiotu umowy. Należność zostanie przekazana na konto Wykonawcy wskazane w fakturach/rachunków wterminie 14 dni od dnia wpływu faktur/rachunków do Zamawiającego.

12. Informacje dotyczące zawierania umowy:

Umowa zostanie podpisana z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania wynikające ze złożonej oferty.

13. Warunki zmian zawartej umowy:

  1. Zamawiający zastrzega sobie, że na etapie realizacji zamówienia mogą zostać wprowadzone następujące zmiany w stosunku do pierwotnych założeń ujętych w przedmiotowym postępowaniu: Harmonogram, terminy oraz godziny zajęć mogą ulec zmianie.

Załączniki:

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 Oświadczenie dotyczące danych osobowych

Załącznik nr 4 Wykaz osób

Załącznik nr 1

……………………………………………………… …………………………………………..

……………………………………………………… Miejscowość, data

Nazwa i adres Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności na zadanie pn. „Aktywność szansą na pracę – CIS w Kępicach wspiera zatrudnienie”

1. Oferuje wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za cenę:

Część I – Doradztwo zawodowe:

30 godzin za łączną cenę brutto za 1h doradztwa:

……………………………………………… (słownie:………………………………………………………….)

Część II – Warsztaty psychologiczne indywidualne:

50 godzin za łączną cenę brutto za 1h warsztatów:

……………………………………………… (słownie:………………………………………………………….)

Część III – Warsztaty psychologiczne- grupowe zajęcia z psychologiem:

20 godzin za łączną cenę brutto za 1h warsztatów:

……………………………………………… (słownie:………………………………………………………….)

Część IV – Żyj zdrowo i aktywnie- zajęcia grupowe z dietetykiem:

15 godzin za łączną cenę brutto za 1h zajęć:

……………………………………………… (słownie:………………………………………………………….)

2. Oświadczam, że posiadam/ nie posiadam doświadczenie/a w pracy z grupą docelową odpowiadają niniejszemu zamówieniu.

3. Termin wykonania zamówienia: …………………………………

4. Warunki płatności: przelew 14 dni

5. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

6. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:

1) .……………………………………………….

2) .……………………………………………….

3) .……………………………………………….

4) .……………………………………………….

……………………………… …………………………………………………

Nazwa i adres Wykonawcy Imienna pieczątka i podpis

(lub pieczątka firmowa) (osoby upoważnionej lub osób upoważnionych)

Załącznik nr 2

……………………………………………………… ………………..…………………………

……………………………………………………… Miejscowość, data

Nazwa i adres Wykonawcy

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Składając ofertę cenową na „Aktywność szansą na pracę – CIS w Kępicach wspiera zatrudnienie”, oświadczam(y), że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu wymienione w pkt. 4 zaproszenia do składania ofert.

…………………………………… ………………………………………………….

Nazwa i adres Wykonawcy Imienna pieczątka i podpis

(lub pieczątka firmowa) (osoby upoważnionej lub osób upoważnionych)

Załącznik nr 3

……………………………………………………… ………………..…………………………

……………………………………………………… Miejscowość, data

Nazwa i adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji zamówienia na przeprowadzenie zajęć w projekcie pn. „Aktywność szansą na pracę – CIS w Kępicach wspiera zatrudnienie” (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 2135).

Przyjmuję do wiadomości, zgodnie z ant. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, że:

 • administratorem moich danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępicach, z siedzibą przy ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice,

 • moje dane są przetwarzane w celu realizacji zamówienia na przeprowadzenie zajęć w ramach projektu „Aktywnie na rynek pracy w Gminie Kępice”

 • moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu ewaluacji, jak również w celu realizacji zadań związanych z monitoringiem i sprawozdawczością, a także rozliczeń wynikających z zawarcia umowy cywilno­prawnej tj. ZUS, Urząd Skarbowy, PIP i in.

 • posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

……………………………… …………………………………………………

Nazwa i adres Wykonawcy Imienna pieczątka i podpis

(lub pieczątka firmowa) (osoby upoważnionej lub osób upoważnionych)

Załącznik nr 4

……………………………………………………… ………………..…………………………

……………………………………………………… Miejscowość, data

Nazwa i adres Wykonawcy

Wykaz osób, które będą prowadzić zajęcia w ramach projektu „Aktywność szansą na pracę – CIS w Kępicach wspiera zatrudnienie”

Lp

Imię i nazwisko

Numer części zamówienia

Zakres czynności

Kwalifikacje

Doświadczenie

           

……………………………… …………………………………………………

Nazwa i adres Wykonawcy Imienna pieczątka i podpis

(lub pieczątka firmowa) (osoby upoważnionej lub osób upoważnionych)