NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Kępicach ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego w CIS w Kępicach w wymiarze czasu pracy – ½ etatu w okresie od 01.10.2018r do 31.12.2020r.

 

Pracownik socjalny zatrudniony będzie w Centrum Integracji Społecznej w Kępicach w ramach projektu „Idziemy do pracy – z CIS-em aktywniej”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - Działanie 6.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa.

 

 1. Wymagania niezbędne:
 • Obywatelstwo polskie;
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych;
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownik socjalny;
 • Niekaralność prawomocnym wyrokiem za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.
 • Wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego z art.116 oraz art.156 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.(t. j. Dz. U. z 2013, poz. 182 z póź.zm.) tj. spełnienie jednego z  niżej wymienionych warunków:
 • ukończone kolegium pracowników służb społecznych;
 • ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna;
 • ukończona przed dniem 1 stycznia 2007 r. wyższa szkoła zawodowa o specjalności praca socjalna;
 • uzyskany do dnia 1 stycznia 2008 r. tytuł zawodowy w zawodzie pracownik socjalny oraz ukończone studia na dowolnym kierunku;
 • ukończone lub kontynuowane przed dniem 1 stycznia 2008 r. studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie, po uzyskaniu dyplomu ukończenia tych studiów;
 • ukończone przed dniem 1 maja 2004 r. studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia;
 • ukończone do dnia 31 października 2007 roku studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia;
 • rozpoczęte przed dniem 1 maja 2004 r. studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, po uzyskaniu dyplomu ukończenia tych studiów.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 • Znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych;
 • Umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy,
 • Samodzielność, komunikatywność, odporność na stres, odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań.
 • Umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków;
 • Mile widziane doświadczenie w pracy pracownika socjalnego oraz praca w Centrum Integracji Społecznej
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B;

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Świadczenie pracy socjalnej w Centrum Integracji Społecznej w Kępicach z wykorzystaniem dostępnych metod, technik i środków oraz zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym projektu „Idziemy do pracy – z CIS-em aktywniej
 • Przygotowanie i realizacja kontraktów socjalnych, indywidualnych programów zatrudnienia socjalnego i indywidualnych ścieżek rozwoju
 • Współpraca z kierownikiem CIS, doradcą zawodowym i psychologiem w ramach CIS
 • Prowadzenie pracy socjalnej przy współpracy z organizacjami, instytucjami i innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczaniu skutków negatywnych zjawisk społecznych, w tym zjawiska wykluczenia społecznego w ramach funkcjonowania CIS
 • Diagnozowanie, analizowanie i ocenianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
 • Opracowywanie sprawozdań i informacji o realizowanych działaniach,
 • Udzielenie informacji organom, instytucjom, osobom fizycznym w oparciu o obowiązujący stan prawny,
 • Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących poziom kwalifikacji,
 • Uczestniczenie w działaniach CIS związanych z realizowaniem projektu „Idziemy do pracy – z CIS-em aktywniej”
 • Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • Realizowanie innych zadań należących do kompetencji pracownika socjalnego,
 • Praca w miejscu oraz na terenie miasta i gminy Kępice.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • CV,
 • List motywacyjny,
 • Kserokopie świadectw pracy, dyplomów, zaświadczeń i dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 • Oświadczenie o treści: „posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych, nie byłam(byłem) karana (karany) za przestępstwo popełnione umyślnie”,
 • Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego.
 • Oświadczenie o niekaralności.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści
  „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji’.

Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać na adres: Centrum Integracji Społecznej w Kępicach, 77-230 Kępice, ul. Pomorska 1 w zaklejonej kopercie z dopiskiem:
 „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego – CIS w Kępicach” w terminie do 25.09.2018r. do godz. 14.00, a także mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Aplikacje, które wpłyną do CIS po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych, nie będą informowane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej w siedzibie CIS w Kępicach oraz na stronie internetowej CIS, Ośrodka Pomocy społecznej w Kępicach oraz Gminy Kępice.