I N F O R M A C J A

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępicach informuje, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg terminów procesowych w postępowaniach administracyjnych – nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres  zgodnie z obowiązującymi przepisami:

 – 15 zzs ust. 1 ustawy z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020.568 z dnia 2020.03.31)

– 15 zzs ust. 8 – Bieg terminu na milczące załatwienie sprawy –  nie rozpoczyna się,
a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.   

– 15 zzs ust 10 – w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 – przepisów o bezczynności organów oraz
o obowiązku organu prowadzących postępowanie do powiadamiania strony
o niezałatwieniu sprawy w terminie nie stosuje

– 15 zzs ust. 11 – zaprzestanie czynności przez organ prowadzący postępowanie administracyjne nie może być podstawą wywodzenia środków prawnych dotyczących bezczynności, przewlekłości lub naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. 

Ponadto informuje się, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępicach może wydać odpowiednio decyzję w całości uwzględniającą żądanie strony lub uczestnika postępowania ,zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, wyrazić stanowisko albo wydać interpretację indywidualną.