Ośrodek Pomocy Społecznej

z siedzibą w Kępicach przy ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice , działając na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579.)

ZAPRASZA

 do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o szacunkowej wartości zamówienia wyrażonej w złotych powyżej 1 tys. euro do 8 tys. Euro,

dotyczącej projektu pn.:

„Sprawniej i lepiej. Modernizacja organizacyjna OPS w Kępicach”

 1. 1. Przedmiot zamówienia:  usługa
 2. 2. Opis przedmiotu zamówienia

 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie „Strategii rozwoju OPS Kępice” oraz dokumentów wewnętrznych ośrodka tj. nowa struktura organizacyjna wraz ze schematem, regulamin organizacyjny ośrodka.

Strategia powinna zawierać kompleksową usługę wypracowania dokumentu strategii rozwoju ośrodka obejmującą:

- wskazanie podstaw prawnych strategii;

- wskazanie korelacji Strategii z innymi strategicznymi dokumentami unijnymi, krajowymi, wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi;

-  przygotowanie szczegółowej diagnozy problemów i zjawisk społecznych, prezentującej zarówno stan obecny (problemy i potrzeby) jak i prognozowany w zakresie zjawisk społecznych;

- udział w spotkaniach zespołu ds. wdrożenia modelu 1/m-ąc podczas których prezentowane będą postępy w realizacji strategii w formie prezentacji multimedialnej;

- zdefiniowanie wyzwań strategicznych dla polityki społecznej w gminie mających swoje źródło w zmieniających się uwarunkowaniach demograficznych, społecznych, prawnych, ekonomicznych i technologicznych;

- sformułowanie misji i wizji ośrodka pozwalającej na jego identyfikację w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym;

- sformalizowanie wartości ważnych dla OPS oraz wizję jego działalności, modele działań uwzględniające strukturę ośrodka i wpływ otoczenia na jego funkcjonowanie;

- wyznaczenie celów i konkretnych działań w zakresie przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym;

- wskazanie sposobów oraz wskaźników monitorowania stopnia realizacji strategii;

- sformułowanie i określenie ram finansowych i zasad wdrażania strategii, opracowanie programu współpracy samorządu z wyspecjalizowanymi podmiotami społecznymi, służącemu zharmonizowaniu działań realizowanych w płaszczyźnie społecznej na terenie gminy;

- ocenę potencjału w aspekcie słabych i mocnych stron, pozwalających na określenie siły i słabości ośrodka w zakresie analizowanych sfer społecznych;

- przekazanie rekomendowanej wersji strategii do uchwalenia przez Radę Gminy – ilość 3 sztuk w formie papierowej oraz w formie elektronicznej z możliwością wydruku na płycie CD.

3.Wymagany termin realizacji zamówienia:

do 31 maja 2018 r.

4.Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Cena – 80 %

Doświadczenie – 20%

4.1 Opis kryteriów

1) Cena:

 1. Maksymalna liczba punktów procentowych w kryterium CENA - 80 punktów,
 2. Cenę stanowi cena brutto za jedną godzinę prowadzenia zajęć w ramach określonej części, przez godzinę rozumie się godzinę szkoleniową tj. 45 minut,
 3. Ocena punktowa w ramach tego kryterium zostanie dokonana zgodnie z następującym wzorem:

C= (Cn/Cob) x 100 x 80%

Gdzie:

C- liczba punktów za kryterium cena,

Cn- cena najniższa z oferowanych,

Cob- cena oferty badanej

2) Doświadczenie : punkty przyznane zostaną jeżeli wykonawca w ciągu ostatnich 3 lat przed składaniem oferty zrealizował co najmniej 2 tożsame usługi z przedmiotem zamówienia co potwierdzi odpowiednimi dokumentami (np. certyfikaty, referencje). Punkty zostaną przyznane na zasadzie spełnia/ nie spełnia. Wykonawca, który wykaże, że przeprowadził takie usługi otrzyma 20 punktów, natomiast w przypadku nie wykazania przeprowadzenia usług, nie zostaną przyznane punkty w niniejszym kryterium.

5.Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

5.1 Cena oferty winna uwzględnić wszystkie zobowiązania, musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie, bez podatku VAT i z podatkiem VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5.2 Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

5.3 Cena może być tylko jedna.

5.4 Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty.

5.5 Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny.

 1. 6. Wykluczenia

Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 1. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
  w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W związku z tym, że Zamawiający jest podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy PZP, nie dotyczy go wykazywanie powiązań, o których mowa powyżej.

7.Opis sposobu przygotowania oferty:

7.1. Oferta winna być złożona w języku polskim, umieszczone w niej informacje powinny być wpisane czytelną i trwałą techniką,

7.2 Ceny podane w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie, w rozbiciu na cenę netto, VAT i cenę brutto.

8.Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14.03.2018 r., do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego, tj. Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach przy ul. Niepodległości 6 77-230 Kępice.

Oferta złożona po wyznaczonym terminie zostanie zwrócona Wykonawcy.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycje przed upływem terminu wyznaczonego na jej składanie.

 1. 9. Miejsce i termin otwarcia oferty:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 14.03.2018 r. o godz. 12.15

w  siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice.

 1. 10. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:

Karolina Brzezińska - Ugorek – tel. 667 922 905

 1. 11. Informacje dotyczące zawierania umowy:

11.1 Umowa zostanie podpisana z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

11.2 Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania wynikające ze złożonej oferty.

11.3 Przed zawarciem umowy zamawiający dostarczy następujące dokumenty:

 1. Oświadczenie Wykonawcy, o spełnieniu warunków określonych w pkt 6.
 1. Lista osób - specjalistów biorących udział w realizacji zamówienia, wraz z opisem ich kwalifikacji CV.
 1. 12. Dodatkowe informacje :

Szczegółowe rozpoznanie tematu w zakresie przygotowania oferty leży po stronie oferentów, Wykonawca w ofercie winien przewidzieć i skalkulować wszystkie czynności niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania lub unieważnienia jego wyniku bez podania przyczyny. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie z tytułu odwołania lub unieważnienia postępowania.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za odebrany przedmiot umowy. Wynagrodzenie będzie płatne po doręczeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę faktur/rachunków wystawionych po protokolarnym odbiorze przedmiotu umowy. Należność zostanie przekazana na konto Wykonawcy wskazane w fakturach/rachunków wterminie 14 dni od dnia wpływu faktur/rachunków do Zamawiającego.

formularz ofertowy do pobrania

Protokół_z_rozstrzygnięcia_-_STRATEGIA.pdf

SPRAWNIEJ I LEPIEJ LOGO