Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.

Przez odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej należy rozumieć osobę:

 • której przyznano dodatek mieszkaniowy;
 • która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym;
 • która zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Limit zużycia energii elektrycznej wynosi:

 • 900 kWh w roku kalendarzowym - dla gosp. prowadzonego przez osobę samotną,
 • 1250 kWh w roku kalendarzowym - dla gosp. składającego się z 2 do 4 osób,
 • 1500 kWh w roku kalendarzowym - dla gosp. składającego się z co najmniej 5 osób.

Wysokość dodatku energetycznego ogłaszana jest do 30 kwietnia każdego roku  w drodze

Obwieszczenie Ministra Klimatu w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja  do dnia 30 kwietnia następnego roku.

Wysokość dodatku energetycznego od 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. wynosi dla gospodarstwa domowego

 • prowadzonego przez osobę samotną - 12,09 zł miesięcznie,
 • składającego się z 2 do 4 osób  - 16,79 zł miesięcznie,
 • składające się z co najmniej 5 osób  - 20,15 zł miesięcznie.

Dodatek energetyczny przyznaje się na wniosek odbiorcy wrażliwego, do którego należy dołączyć:

 • decyzję o dodatku mieszkaniowym,
 • mowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej