DODATEK OSŁONOWY – 2024 rok


Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać do dnia 30 kwietnia 2024r.
Wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024r. pozostawia się bez rozpoznania

* osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kępicach  lub

* elektronicznie- z wykorzystaniem platformy ePUAP

Wnioski oraz załączniki składane drogą elektroniczną muszą być podpisane za pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego. Wnioski które nie posiadają podpisanych załączników pozostaną bez rozpatrzenia.

Ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy

Dodatek osłonowy przysługuje:

 1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
 2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

W przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza powyższe kwoty, przy wypłacie świadczenia obowiązuje tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że wypłaca się dodatek w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód na osobę. W przypadku, gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami, jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.

Dochód ustalany jest na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
Uwzględniany jest dochód osiągnięty w 2022 roku.

Dodatek osłonowy w 2024r. wynosi:

 • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy.

Wyższe świadczenie mogą otrzymać osoby, które używają do ogrzewania węgla lub paliwa węglopochodnego. Warunkiem jest jednak zgłoszenie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

 • 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
 • 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
 • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
 • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024r. do dnia 30 czerwca 2024r. i będzie wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024r.


WYKAZ DOKUMENTÓW DO WNIOSKU NA „DODATEK OSŁONOWY”

1.Oświadczenia  pełnoletnich członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu za 2022r. ( decyzje / zaświadczenie ze szkół / uczelni o wysokości  stypendium  w 2022 r.
2.Decyzje o otrzymanych alimentach  z funduszu alimentacyjnego za 2022 r.

3.Zaświadczenie od komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentach i przekazanych wierzycielowi za 2022r.

4.Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów na rzecz innych osób za 2022r

5.Odpisy wyroków zasądzających alimenty
6. Decyzje przyznające  świadczenie rodzicielskie z OPS w 2022r.
7. Zaświadczenia/decyzje o wysokości przyznanego w 2022r. stażu lub stypendium dla  bezrobotnych z Powiatowego Urzędu Pracy – wszystkich pełnoletnich członków rodziny 
8. Decyzje ZUS/KRUS przyznającą trzynastą i czternastą emeryturę za 2022r.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji.

Informacje o przyznaniu dodatku osłonowego będą przekazywane na wskazany adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, informację o przyznaniu dodatku osłonowego będzie można odebrać osobiście w Ośrodku Pomoc Społecznej w Kępicach.
Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje jego wypłaty tego dodatku. Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

DOKUMENTY DO POBRANIA

 1. Klauzula_DO.pdf
 2. Wniosek_-_DO_cz_I.pdf
 3. Wniosek_-_DO_cz_III.pdf
 4. Wniosek_-_DO_Cz._IV.pdf